Questions tagged [greek-translation]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
3 votes
1 answer
113 views

How to understand the phrase "Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς" from Hesiod's Theogony?

πεύθετο γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ παιδὶ δαμῆναι, καὶ κρατερῷ περ ἐόντι, Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς --- Theogony 463~465 For he had heard from Earth and starry Sky ...
 • 290
6 votes
1 answer
506 views

Can ἐρισθενέος mean "almighty"?

Someone claims that ἐρισθενέος Κρονίωνος (line 4 of Hesiod's Theogony) means "the almighty son of Cronos" as part of his argument that the ancients believed Zeus was the One (related ...
 • 290
0 votes
2 answers
184 views

Uppercase vs lower case: Name is Lambdadelta. What is this in symbols? λδ? ΛΔ? Λδ? λΔ?

Lambdadelta is a character from the 2 Japanese anime/manga/VN series Higurashi No Naku Koro Ni (When The Cicadas Cry) and Umineko No Naku Koro Ni (When The Seagulls Cry). There's this Umineko arc ...
 • 159
6 votes
1 answer
219 views

Ancient Greek Translation: A response to Sappho's 146

Thank you for reading. Context: I'm designing an engagement ring for my partner, who has expressed her love of both Sappho's fragment #146 ( "Μήτ’ ἔμοι μέλι μήτε μέλισσα"/"For me ...
3 votes
1 answer
2k views

What is the word for knowledge in Greek?

I read that there are two version depending on intrinsic value. So that it is either intellectual knowledge or divine knowledge, knowledge from within. And is there a difference between Ancient Greek ...
12 votes
8 answers
3k views

Can one translate ἀθάνατος as 'living' rather than 'immortal'?

Context There is an old hymn, often referred to as the Trisagion or Thrice-Holy. It goes like this in Greek: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Transliterated, this reads, &...
3 votes
2 answers
173 views

Ancient Greek translation

I'm not sure where to post this so I thought I would try here. Please let me know if there is a better place for this. I am creating a series of stories and there is some minor connections to ...
 • 183
1 vote
3 answers
284 views

What is the Latin and Greek phrase or word for golden chariot?

I am currently writing about the ancient Greek and Roman gods, and I am looking to find the correct phrase for a chariot drawn by four horses made of gold. The closest I have come using google is ...
 • 439
5 votes
1 answer
372 views

Trying to translate the last sentence in Thuc. 1.22

I need to use a Thucydides quote from 'History of the Peloponnesian War', the quote is at the end of Thuc. 1.22. My history is an everlasting possession, not a prize composition which is heard ...
 • 405
2 votes
1 answer
441 views

Is the word χιραϲ used in the Codex Sinaiticus as a proper noun to mean Hira or as another part of speech to mean hands?

Codex Sinaiticus gives the following rendition of Isa. 29:12: και δοθηϲεται το βιβλιον τουτο ειϲ χιραϲ ανθρωπου · μη επιϲταμενου γραμʼματα ˙ και ερι αυτω · αναγνωθι ταυτα και ερι . ουκ αιπιϲταμαι ...
 • 121
6 votes
2 answers
351 views

Looking for a reference in Greek

I am afraid I might be off topic here, but I do not know whom to ask otherwise. I have come across the following sentence: ᾽Αεί τι βούλου χρήσιμον προσμανϑάνειν. I found it on the cover of a (...
 • 327
5 votes
1 answer
274 views

Translation into Koine (perhaps Testament?) Greek

Could someone translate the following into Koine Greek (or Testament Greek, if there were juicy differences.) We won’t tell Helen why we could leave her at the beach without company. The older man we ...
3 votes
0 answers
68 views

Greek: How to translate “την ψυχην του ‘Ομηρου” where the genitive isn’t attributive?

This question is about translating the phrase in the title, which is problem 8 of Drill IV of Unit 1 in Hansen and Quinn’s Greek: An Intensive Course (on Attic Greek). I understand the phrase ...
2 votes
4 answers
992 views

Koine greek: how to distinguish Middle & Passive voice

My understanding (please correct me if I'm wrong) is that in koine greek passive & middle voice are declined the same, so there is no visible difference, it is up to the reader to correctly ...
 • 23
1 vote
1 answer
88 views

looking for a pair of texts in a Greek/Latin comedy

I'm looking for any pair of texts (Ancient Greek, Latin), meeting the following criteria: Both texts may be very brief. The Latin text should be a translation very close to the Greek text. The Greek ...
4 votes
1 answer
68 views

Greek: Function of ὅτι in 2Cor 2:14-15

14 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· 15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν... (2Cor 2:14-15) I am translating this ...
5 votes
1 answer
65 views

Herodot 2.124 ("τὴν ἔδειμαν ἔργον ἐὸν")

I have two questions about the following sentences (Herodot, Histories, 2.124.3) : The workers working for the pyramid of Cheops... ἐργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας ἀνθρώπων αἰεὶ τὴν τρίμηνον ...
4 votes
1 answer
100 views

μετὰ τοῦτο ἄκουε (Symposion.215)

I have a question about the following extract (Platon's Symposion, 215) [Alcibiades describes Socrates as a Silenus's statue and as Marsyas, a satyr.] ὅτι μὲν οὖν τό γε εἶδος ὅμοιος εἶ τούτοις, ὦ ...
3 votes
1 answer
1k views

Looking for a direct quote from Heraclitus expressing that everything changes

I am in search of a direct quote (as close as possible) from Heraclitus that expresses the idea that life is flux -or- everything changes. With the help of this website I have been told that ...
2 votes
1 answer
382 views

Looking for Correct Greek Translation for Heraclitus

I have found this quote in a variety of sources, but am wary of the Greek translation (knowing nothing of greek in its many forms over the years) COuld someone help me correctly find the original ...
3 votes
2 answers
619 views

What do these Greek words say? Possibly 2nd century

Here is a very old (possibly 2nd century) depiction of the Crucifixion of Jesus on an engraved gem: What do the words say? Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_in_the_arts#...
5 votes
2 answers
86 views

Why the placement of the verse break between John 7:21-22?

I've been slowly working my way through the Gospel of John translating from the Greek. Coming to John 7:21-22, I am a bit stumped as to why editors have placed sentence and verse breaks where they ...
7 votes
1 answer
163 views

(Greek) what's a "γε causal"?

I read in the very beginning of Platon's Laches (perseus edition): τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὅπλοις, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης: οὗ δ᾽ ἕνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσαμεν συνθεάσασθαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ...
4 votes
2 answers
1k views

Is my translation of "ichthys" (in Greek) correct?

Ichthys is a Greek acronym, an early symbol of Christianity. The Wikipedia entry defines it as: ΙΧΘΥΣ, or also ΙΧΘΥC with lunate sigma (Ichthys) is a backronym/acrostic[6] for "Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ ...
10 votes
1 answer
448 views

Is my translation correct (Koine Greek silly sentence)

(I understand that questions about Greek are on topic here, apologies if this doesn't cover Koine Greek.) I'm wondering how to translate the following: Ό του Χριστου σταυρος φιλος ανθρωποις My ...
5 votes
1 answer
187 views

Why is a reflexive pronoun the subject of this genitive absolute? (Greek)

ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. (My translation) And when Er approached, [the ...
 • 11.2k
5 votes
1 answer
233 views

What is this participle λέγοντες doing? (Greek)

I have a few questions about this passage. τοῦτο μὲν τοίνυν ἓν ὥσπερ κῦμα φῶμεν διαφεύγειν τοῦ γυναικείου πέρι νόμου λέγοντες, ὥστε μὴ παντάπασι κατακλυσθῆναι τιθέντας ὡς δεῖ κοινῇ πάντα ...
 • 11.2k
4 votes
1 answer
165 views

Why is the relative pronoun put in the dative case? why feminine? (Greek)

I was a little stumped, here, when I came across the feminine relative pronoun ᾗ. ἴσως δή, εἶπον, παρὰ τὸ ἔθος γελοῖα ἂν φαίνοιτο πολλὰ περὶ τὰ νῦν λεγόμενα, εἰ πράξεται ᾗ λέγεται. καὶ μάλα, ἔφη. ...
 • 11.2k
8 votes
2 answers
179 views

Do singular nouns connected by "and" require a plural verb? (Greek)

I'm translating another sentence from Plato's Republic, and I'm a little confused about why ἐδόθη (3rd sg aorist passive indicative) is not plural. μουσικὴ μὴν ἐκείνοις γε καὶ γυμναστικὴ ἐδόθη. ναί. ...
 • 11.2k
6 votes
1 answer
147 views

How do you translate these verbal adjectives? (Greek)

I'm reading a passage from Plato's Republic which was adapted by my textbook author. I have some questions about the use of verbal adjectives in this sentence (ἀποδοτέον and χρηστέον). Καὶ ταῖς ...
 • 11.2k
7 votes
2 answers
1k views

Is this translation from Ancient Greek correct?

I'd like to ask experts in Greek to verify a translation from this mosaic from Jerash This one is a cropped and rotated version of an original image from here English translation: Lord the God ...
 • 181
5 votes
1 answer
151 views

Can you help me with a line from Nicomachean Ethics? (1177b.1)

I think I have the basic sense of this line. But there are a few technical details which stump me. δόξαι τ᾽ ἂν αὐτὴ [θεωρίᾱ] μόνη δι᾽ αὑτὴν ἀγαπᾶσθαι (Nic. Eth. 1177b.1) You'll notice that I put ...
 • 11.2k